Regulamin serwisu NokNok.pl§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa:

Cel i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia serwisu NokNok.pl przez spółkę Nok Media Sp. z o.o. (w organizacji) z siedzibą w Rząsce;

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a w zakresie nieuregulowanym Regulaminem – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin. Regulamin jest w sposób ciągły dostępny na stronie internetowej serwisu, w zakładce Regulamin (http://noknok.pl/regulamin).

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dane Osobowe - przekazane w trakcie rejestracji serwisowi noknok.pl informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez noknok.pl w zakresie niezbędnym do korzystania z usług serwisu i aplikacji NokNok MLS.pl;

NokNok.pl- internetowy serwis aplikacji mobilnej NokNok, prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, w ramach którego Usługodawca dostarcza platformę internetową na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych, znajdujący się pod adresem http://noknok.pl;

Konto- unikalne konto zarejestrowanego Użytkownika (docelowo agencji) tworzone w serwisie noknok.pl przez Usługodawcę;

Pliki cookies- tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, w których serwery Usługodawcy informacje na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika (komputera, tabletu, smartfona lub in.), z którego korzysta Użytkownik. Informacje z Plików cookies serwer Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z Internetem za pomocą tego samego urządzenia końcowego, a także mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

Regulamin- niniejszy regulamin opracowany w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące katy prawne, dostępny na stronie internetowej serwisu, w zakładce Regulamin (http://noknok.pl/regulamin) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Usługobiorca- oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

Usługodawca- Nok Media sp. z o.o., o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł; 

Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z treści udostępnianych przez NokNok.pl poprzez odwiedzenie strony NokNok.pl;

§3Cel i zasady działania serwisu

1. Celem działania serwisu NokNok.pl jest dobrowolne udostępnianie innym pośrednikom informacji o klientach poszukujących (kupujących i najmujących).
2. Klienci kupujący i najmujący są anonimowi – pośrednik wprowadza jedynie szczegóły, dotyczące poszukiwanej nieruchomości.
3. Warunkiem korzystania z NokNok.pl jest skorzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego komunikującego się z Internetem, wyposażonego w popularną przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari lub podobne).

§4 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części NokNok.pl, w tym zawarte w nim informacje stanowią własność Usługodawcy z wyłączeniem tych, które stanowią przedmiot odrębnych praw o charakterze wyłącznym innych podmiotów (w szczególności praw autorskich lub licencji). Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych zestawień lub baz danych z materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów lub informacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że NokNok.pl zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności tekst w jakimkolwiek języku, wybór i układ treści, znaki słowne, graficzne i graficzno-słowne, grafiki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia, do których uprawniony jest Usługobiorca zamieszczający daną treść.

Usługobiorca poprzez zamieszczenie w NokNok.pl jakichkolwiek informacji lub materiałów oświadcza i zapewnia, iż posiada odpowiednie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub licencję, do zamieszczanych informacji lub materiałów, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.

Użytkownicy NokNok.pl są upoważnieni do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę informacji lub materiałów wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

- wyświetlenie treści na ekranie monitora i wprowadzanie do pamięci komputera/urządzenia mobilnego.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych materiałów lub informacji wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Usługobiorcy i/lub innego uprawnionego podmiotu. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich materiałów lub informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Usługobiorcy i/lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

§5 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Jakiekolwiek przekazywanie za pośrednictwem NokNok.pl lub inne udostępnianie w NokNok.pl informacji i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, a także wszelkie działania, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub inne podmioty, lub mogłyby wyrządzić im szkodę jest niedopuszczalne.

§6 Opłaty za korzystanie z serwisu

Usługobiorca nie ponosi opłat za korzystanie z serwisu NokNok.pl

§ 7 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania NokNok.pl należy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie NokNok.pl.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    1. oznaczenie Użytkownika lub innego pomiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
    2. przedmiot reklamacji,
    3. okoliczności faktyczne, które stały się przyczyną złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia poprzez dostarczenie ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.
Prawo do dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§8 Postanowienia końcowe

Usługodawca może w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Nie wpływa to jednak na już podjęte zobowiązania Usługobiorców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie NokNok.pl i od tego dnia ma zastosowanie.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie http://noknok.pl/regulamin, chyba że zaznaczono inaczej.

Każdemu Użytkownikowi i Usługobiorcy przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezbędne korzystania z serwisu.

Usługodawca nie będzie wykorzystywać danych Użytkowników oraz Usługobiorców w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, chyba że następuje to za odrębną zgodą Użytkownika lub Usługobiorcy.

Pliki "cookies"

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania NokNok.pl. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (w pamięci urządzeń końcowych Użytkowników odwiedzających stronę NokNok.pl), w celu identyfikacji Użytkowników oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Użytkowników.

Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach NokNok.pl.