Terms & Conditions

Terms & Conditions of Use (October 2020)

As per Polish Legal requirements we are required to display terms and conditions in Polish. To read in another language please use Google translate.

Regulamin serwisu NokNok

 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prowadzenia serwisu NokNok przez Usługodawcę,

  2. warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie następujące terminy rozumiane będą w sposób określony zgodnie z zawartymi w niniejszym ustępie definicjami:

  1. Konto – unikalne konto Użytkownika Zarejestrowanego tworzone w NokNok przez Usługodawcę,

  2. NokNok lub Serwis – serwis internetowy prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, zlokalizowany pod adresem URL: https://noknok.pl/,

  3. Ogłoszenie – informacja o ofercie sprzedaży lub najmu nieruchomości opublikowana tymczasowo w serwisie NokNok,

  4. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, znajdujące się na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika (komputera, tabletu, smartfona lub in.), z którego korzysta Użytkownik. Informacje z Plików cookies serwer Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z Internetem za pomocą tego samego urządzenia końcowego, a także mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu,

  5. Regulamin – niniejszy dokument, opracowany w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.) oraz o inne powszechnie obowiązujące akty prawne, dostępny na stronie internetowej serwisu pod adresem URL: https://noknok.pl/terms-conditions/, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  7. Usługodawca – wydawca NokNok, tj. Nok Media sp. z o. o. z siedzibą w Rząsce, adres: ul. Półkole 66, 30-199, Rząska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numere KRS: 0000718367, NIP: 5130253676, REGON: 369405202, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.

  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu NokNok,

  9. Użytkownik Biznesowy – osoba fizyczna lub prawna wykonująca działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, korzystająca z serwisu NokNok (dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że każdy Użytkownik Biznesowy jest Użytkownikiem oraz Użytkownikiem Zarejestrowanym w rozumieniu niniejszego Regulaminu),

  10. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z treści udostępnianych przez NokNok poprzez odwiedzenie strony NokNok i dokonała rejestracji lub logowania (dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że każdy Użytkownik Zarejestrowany jest Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu).

  11. Zapytanie – wiadomość przesłana pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem serwisu NokNok, odnosząca się do Ogłoszenia opublikowanego w NokNok.

 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin jest także w sposób ciągły dostępny na stronie internetowej serwisu, pod adresem https://noknok.pl/terms-conditions/.

 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected]

 1. Cel i zasady działania Serwisu

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom publikację Ogłoszeń i wysyłanie Zapytań związanych z ofertami sprzedaży lub najmu nieruchomości, w celu umożliwienia Użytkownikom znalezienia ofert w związku z zamiarem zawarcia przez nich takich umów na rynku nieruchomości jak:

  1. kupno,

  2. sprzedaż,

  3. wynajem nieruchomości (zarówno w charakterze wynajmującego jak i najemcy).

Usługodawca umożliwia również Użytkownikom dokonywanie ocen opublikowanych Ogłoszeń i zamieszczanie w Serwisie recenzji Ogłoszeń.

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom publikację Ogłoszeń, wysyłanie Zapytań oraz dokonywanie ocen i zamieszczanie recenzji za pośrednictwem formularzy elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Serwisu.

 2. NokNok nie jest stroną jakiegokolwiek stosunku prawnego nawiązanego między Użytkownikami w wyniku korzystania z usług Serwisu.

 1. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu NokNok, w tym zawarte w nim informacje, w szczególności takie jak: baza danych, tekst w jakimkolwiek języku, wybór i układ treści stanowiącej zawartość Serwisu, znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia oraz inne elementy Serwisu, stanowią własność Usługodawcy z wyłączeniem tych, które stanowią przedmiot odrębnych praw o charakterze wyłącznym innych podmiotów (w szczególności praw autorskich lub licencji). Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych zestawień lub baz danych z materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów lub informacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

 2. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie NokNok jakichkolwiek informacji lub materiałów, oświadcza i zapewnia, iż posiada odpowiednie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, do zamieszczanych informacji lub materiałów, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.

 3. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych za pośrednictwem NokNok informacji lub materiałów na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, drukarską, reprograficzną, techniką zapisu magnetycznego lub cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Usługodawcy oraz powszechne udostępnianie i wyświetlanie, w tym w sieciach komputerowych, teleinformatycznych i sieci Internet.

 4. Użytkownicy Serwisu są upoważnieni do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę informacji lub materiałów wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

  1. zapis treści magnetyczny lub techniką cyfrową, drukarską i reprograficzną,

  2. wyświetlenie treści na ekranie monitora i wprowadzanie do pamięci komputera.

 1. Wszelkie inne formy wykorzystania jakichkolwiek udostępnionych materiałów lub informacji wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Użytkownika i/lub innego uprawnionego podmiotu. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich materiałów lub informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Użytkownika i/lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

 1. Korzystanie z Serwisu NokNok

 1. Z funkcjonalności Serwisu NokNok mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

  1. posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego komunikującego się z Internetem wyposażonego, w popularną przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari lub podobne),

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

 1. Usługodawca w ramach Serwisu NokNok świadczy w szczególności następujące usługi:
  1. nieodpłatną usługę przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, co do której Umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej NokNok (https://noknok.pl/), dostępną dla wszystkich Użytkowników,

  2. nieodpłatną usługę założenia i prowadzenia Konta dla Użytkowników Zarejestrowanych, co do której Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania założenia Konta,

  3. nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym opublikowania pojedynczego Ogłoszenia udostępniającego informacje w zakresie oferowanej na sprzedaż lub wynajem nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. odpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym, w tym Użytkownikom Biznesowym publikowania przez okres jednego roku Ogłoszeń udostępniających informacje w zakresie oferowanych na sprzedaż lub wynajem nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z podanym przez Usługodawcę cennikiem,

  5. nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom przesyłania Zapytań związanych z Ogłoszeniami, celem nawiązania kontaktu z Użytkownikami, którzy zainicjowali publikację tych Ogłoszeń,

  6. nieodpłatną usługą polegającą na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania ocen opublikowanych Ogłoszeń oraz zamieszczania w Serwisie recenzji tych Ogłoszeń.

 2. W celu korzystania z usług wymienionych w niniejszym Regulaminie wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych i marketingowych.

 1. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Jakiekolwiek przekazywanie za pośrednictwem NokNok informacji i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, a także wszelkie działania, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub inne podmioty, lub mogłyby wyrządzić im szkodę jest niedopuszczalne.

 1. Zasady publikowania Ogłoszeń

Zasady ogólne

 1. Ogłoszenie może zostać opublikowane w Serwisie wyłącznie przez Użytkownika Zarejestrowanego, który założy Konto w Serwisie.

 2. W celu dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1, należy podać następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Do dokonania rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika Konto w ramach Serwisu NokNok. Konto umożliwia korzystanie z usługi publikacji Ogłoszeń.

 5. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta za pomocą nazwy użytkownika lub adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 6. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie dokonywać zmiany danych Konta podanych w trakcie rejestracji.

 7. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta z Serwisu drogą e-mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres: [email protected].

 8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika Zarejestrowanego są sprzeczne Regulaminem, z przepisami prawa lub naruszają interesy Usługodawcy, Usługodawca może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

 9. Zakazane jest podejmowanie działań, które miałyby na celu wprowadzenie w błąd Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez podanie w treści Ogłoszenia informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

 10. Użytkownik, publikując Ogłoszenie oświadcza, że nieruchomość stanowiąca przedmiot Ogłoszenia jest zgodna z podanym przez niego opisem oraz że jest uprawniony dysponowania nieruchomością stanowiącą przedmiot Ogłoszenia, poprzez posiadanie statusu właściciela lub na mocy innego tytułu prawnego.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Użytkowników Ogłoszeń, ani za skutki podania przez Użytkownika w treści Ogłoszenia informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

 12. Użytkownik Zarejestrowany nieprowadzący działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub najmem nieruchomości ma prawo do nieodpłatnego opublikowania pojedynczego Ogłoszenia, co wymaga odpowiedniego wypełnienia przez niego pól w przeznaczonym do tego formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie NokNok. Publikacja większej ilości Ogłoszeń przez Użytkownika Zarejestrowanego wymaga zawarcia przez Użytkownika Zarejestrowanego nieprowadzącego działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą lub najmem nieruchomości umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami ust. 15-28 niniejszej części VII.

 13. Darmowe, pojedyncze Ogłoszenie podlega emisji na okres 15 miesięcy od chwili umieszczenia go w Serwisie. Użytkownik może usunąć opublikowane Ogłoszenie z Serwisu w każdej chwili poprzez skorzystanie z odpowiedniego przycisku w panelu Konta Użytkownika.

 14. Ogłoszenie, które zostało usunięte przez Użytkownika, lub którego okres emisji zakończył się, jest następnie archiwizowane przez okres 90 dni, po upływie których podlega trwałemu usunięciu z Serwisu, serwerów oraz baz danych Usługodawcy.

Publikowanie Ogłoszeń odpłatnych

 1. Publikacja Ogłoszeń za opłatą przez Użytkownika Zarejestrowanego wymaga zawarcia przez Usługodawcę oraz Użytkownika Zarejestrowanego umowy o świadczenie usług publikacji Ogłoszeń drogą elektroniczną („Umowa”).

 2. Zainicjowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego kontaktu z Usługodawcą w przedmiocie zawarcia Umowy następuje poprzez wybór odpowiedniego planu taryfowego udostępnionego pod linkiem https://noknok.pl/packages/.

 3. Po zawarciu Umowy, Usługodawca prześle Użytkownikowi Zarejestrowanemu potwierdzenie zawarcia Umowy w formie elektronicznej. Na życzenie Użytkownika Zarejestrowanego, potwierdzenie zawarcia Umowy może zostać udostępnione w formie pisemnej.

 4. Do Umowy stosuje się warunki przewidziane w treści niniejszego Regulaminu.

 5. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku.

 6. Na mocy Umowy, Usługodawca zobowiązuje się do publikacji na żądanie Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeń w Serwisie NokNok zgodnie z zasadami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

 7. Na mocy Umowy, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich niezbędnych środków i informacji umożliwiających Usługodawcy świadczenie usługi publikacji Ogłoszeń oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie Zasad ogólnych publikacji Ogłoszeń.

 8. W przypadku Użytkownika Biznesowego, publikacja Ogłoszenia następuje niezwłocznie po uiszczeniu przez niego wynagrodzenia na konto bankowe Usługodawcy.

 9. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego będącego konsumentem, publikacja Ogłoszenia następuje w terminie 14 dni po uiszczeniu przez niego wynagrodzenia na konto bankowe Usługodawcy. Jeżeli w wymienionym terminie Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem dokona odstąpienia od Umowy, przysługuje mu zwrot całości wynagrodzenia uiszczonego tytułem świadczenia usług na mocy Umowy, pod warunkiem, że Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem nie wyrazi zgody na świadczenie usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do wyrażenia woli rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.

 10. Na wynagrodzenie należne Usługodawcy tytułem świadczenia usług publikacji Ogłoszeń składają się:

  1. Opłata za publikację Ogłoszenia – stanowiąca równowartość połowy opłaty określonej w cenniku dostępnym pod linkiem: https://noknok.pl/packages/,

  2. Opłata abonamentowa – stanowiąca równowartość połowy opłaty określonej w cenniku dostępnym pod linkiem: https://noknok.pl/packages/.

W przypadku odstąpienia od Umowy po publikacji Ogłoszenia, Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu konsumentem przysługuje wyłącznie zwrot odpowiedniej części opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych przez niego miesięcy świadczenia usługi. Opłata za publikację Ogłoszenia nie podlega zwrotowi.

 1. Płatnoś

 2. wynagrodzenia na podstawie Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Faktury zostanie wystawiona bez podpisu wystawcy i odbiorcy. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w treści Umowy lub udostępniona w panelu Konta Użytkownika Zarejestrowanego. Na wyraźnie życzenie Użytkownika Zarejestrowanego, faktura VAT w formie pisemnej zostanie przesłana do niego drogą pocztową.

 3. Płatność wynagrodzenia na podstawie Umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Usługodawcy określone w fakturze VAT w terminie tam określonym.

 4. Wraz z zawarciem Umowy, Użytkownik Biznesowy oświadcza, że jest aktywnym płatnikiem VAT, chyba że w treści Umowy wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w części X ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 6. Zmiana Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz Usługodawcą oraz jej rozwiązanie przed upływem terminu, na jaki została zawarta, może zostać dokonana na mocy zgodnego porozumienia stron.

Opłaty za publikowanie Ogłoszeń

 1. Wysokość opłat za publikowanie Ogłoszeń w Serwisie przez Użytkowników ustalona jest w cenniku, opublikowanym pod następującym adresem URL: https://noknok.pl/packages/.

 1. Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami)

 1. Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z postanowieniami pkt VII niniejszego Regulaminu. W czasie trwania ww. terminu usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.

 2. Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności podania przyczyny. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub w formie e-mail. Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko, adres (w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany chce otrzymać odpowiedź w formie pisemnej), numer telefonu, adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego będącego konsumentem oraz login.

 3. Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Nok Media sp. z o.o. ul. Półkole 66, 30-199, Rząska lub mailem na adres: [email protected].

 4. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w pkt VII ust. 23 i 24.

 1. Tryb reklamacyjny

 1. Użytkownicy mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Serwis:

  1. w formie pisemnej, poprzez przesłanie dokumentu z reklamacją do Nok Media sp. z o.o., na następujący adres: ul. Półkole 66, 30-199, Rząska, Poland;

  2. drogą e-mailową, na następujący adres: [email protected]

 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. identyfikację nadawcy, w szczególności poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub firmy oraz, jeżeli Użytkownik jest Użytkownikiem Zarejestrowanym – nazwy Konta Użytkownika,

  2. jeżeli reklamacja związana jest z Ogłoszeniem – numer Ogłoszenia,

  3. adres kontaktowy – e-mail lub pocztowy, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu,

  4. uzasadnienie reklamacji wraz ze wskazaniem czynności, której podjęcia Użytkownik żąda od Usługodawcy.

 3. Każda reklamacja zostanie rozpoznana w przeciągu 30 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi w sprawie reklamacji Użytkownika na podany przez niego zgodnie z ust. 2 pkt b) adres kontaktowy.

 4. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz zaistnienia sporu, Użytkownicy będący Konsumentami posiadają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może nastąpić wyłącznie jeśli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 6. Szczegółowe informacje znajdują na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W sprawach sporów transgranicznych, pomocy udziela Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy instytucji dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl.

 2. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z systemu internetowego rozstrzygania sporów ODR, dostępnego pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając adres e-mail Usługodawcy: [email protected].

 1. Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem Zarejestrowanym następuje wraz z upływem okresu, na który została zawarta, lub poprzez porozumienie zawarte przez obie Strony.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie publikacji Ogłoszeń w ramach planu jednorazowego może być w każdej chwili rozwiązana przez Użytkownika poprzez usunięcie opublikowanego jednorazowego Ogłoszenia lub usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Użytkownikiem, w tym usunąć Konto Użytkownika zarejestrowanego w następujących przypadkach:

 1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

 2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem lub narusza interesy Usługodawcy lub innych podmiotów,

 3. przekazywania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem bądź dobrymi obyczajami.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 1. Odpowiedzialność

 1. W przypadku podania przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawdziwych, wprowadzających w błąd danych, bądź złożenia przez niego nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia lub zapewnienia w związku usługami normowanymi niniejszym Regulaminem, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Usługodawcy oraz podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Usługodawcy lub jakichkolwiek osób trzecich w stosunku do Usługodawcy, a także pokryć koszty Usługodawcy związane z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z dostępnością Serwisu NokNok, w szczególności Usługodawca nie zapewnia i nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z NokNok będzie przebiegało bez błędów, przerw, czy zakłóceń innej natury, w tym w szczególności spowodowanych awarią, modernizacją, modyfikacją lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje udostępniane przez Użytkowników poprzez NokNok, jak również za jakiekolwiek działania lub zaniechania podmiotów trzecich wobec Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Biznesowych współpracujących z NokNok.

 4. W żadnym wypadku Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom znalezienia odpowiadających im ofert w zakresie umów dotyczących kupna, sprzedaży bądź najmu nieruchomości czy też jakichkolwiek innych umów z podmiotami trzecimi.

 1. Polityka Cookies

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu NokNok. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (w pamięci urządzeń końcowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową NokNok), w celu identyfikacji Użytkowników NokNok oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Użytkowników.

 2. Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach NokNok.

 3. NokNok umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach NokNok obcym systemom w celach statystycznych i reklamowych (np. Google AdSense, serwisy społecznościowe), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam w programie Google Adwords).

 1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zgodnie z RODO jest Usługodawca, tj. Nok Media sp. z o. o. z siedzibą w Rząsce, adres: ul. Półkole 66, 30-199, Rząska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numere KRS: 0000718367, NIP: 5130253676, REGON: 369405202, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł („Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie e-mailowej pod adresem: [email protected]

 2. Udostępnienie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 3. Nieudostępnienie danych osobowych przez Użytkownika Zarejestrowanego będzie skutkowało brakiem możliwości utworzenia Konta lub zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. Administrator pozyskuje na temat Użytkownika następujące informacje, które mogą zawierać dane osobowe:

  1. informacje udostępnione przez Użytkownika w toku tworzenia Konta,

  2. dane osobowe i kontaktowe udostępnione w toku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu,

  3. treś

  4. Ogłoszeń i Zapytań przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,

  5. wszelkie informacje udostępnione w toku kontaktu Użytkownika z przedstawicielami Usługodawcy,

  6. informacje dotyczące urządzenia, którego Użytkownik używa w celu korzystania z Serwisu, np. wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory i nazwa sieci komórkowej,

  7. informacje o lokalizacji Użytkownika,

  8. dane techniczne dotyczące logowania – np. adres IP, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, daty logowania, daty rejestracji, daty zmian hasła, typ i rodzaj przeglądarki internetowej,

  9. dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.

 5. Administrator pozyskuje i przetwarza pozyskane dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. realizacji usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną jest zawarta umowa o świadczenie usług,

  2. przeprowadzenia procesu płatności oraz rozliczeń za publikację Ogłoszenia lub Ogłoszeń – podstawą prawną jest zawarta umowa o świadczenie usług a także ciążący na Administratorze obowiązek prawny,

  3. realizacji celów marketingowych, w tym: przesyłania informacji marketingowych lub handlowych w formie e-mailowej lub na numer telefonu komórkowego poprzez SMS, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w tym zakresie – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda na przekazywanie informacji handlowych drogą mailową oraz sms,

  4. ciągłego ulepszania usług świadczonych w ramach Serwisu – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto, Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora.

 7. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane. W szczególności:

  1. Dane osobowe związane z Kontem Użytkownika przechowywane są przez czas jego istnienia w Serwisie, a po usunięciu Konta Użytkownika – w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa,

  2. Dane osobowe pozyskane w związku z publikacją Ogłoszeń są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia usunięcia lub wygaśnięcia Ogłoszenia, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dłuższe przechowywanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych),

  3. Dane osobowe pozyskane w związku z przesłaniem Zapytania są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wysłania Zapytania,

  4. Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika.

 8. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania techniczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 9. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Administratora jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);

  2. dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);

  3. innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 10. W oparciu o udostępnione przez Użytkownika dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 12. Na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany warunków niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej NokNok i przesłanie Użytkownikom wiadomości e-mail z informacją o nowych postanowieniach Regulaminu. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od momentu ich opublikowania lub przesłania informacji e-mail o zmianie regulaminu w zależności od tego, która z tych dwóch czynności nastąpiła w terminie późniejszym.

 2. Do Ogłoszeń stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili ich opublikowania.

 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 4. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2020 r.

Compare

Enter your keyword